EXTRAS din STATUTUL „ASOCIAȚIA MODELISM TOMIS”(AMT)

CAP.I: DENUMIRE, NATURA JURIDICA

Art.2: „ASOCIAȚIA MODELISM TOMIS” este o organizație neguvernamentală, fără scopuri politice sau patrimoniale, constituită prin libera asociere a membrilor săi.

CAP. II: SCOPUL ŞI OBIECTIVUL ASOCIAŢIEI

Art.6: „ASOCIAȚIA MODELISM TOMIS” este constituită ca o asociație non-profit, si are ca scop propus:

 • Selecţia, pregătirea, şi participarea în competiţii de nivel local şi internaţional, individual sau pe echipe a sportivilor la următoarele ramuri sportive: RACHETOMODELISM , NAVOMODELISM, AEROMODELISM, AUTOMODELISM şi contribuţia la promovarea ramurilor sportive sus menţionate prin activităţi de cercetare, dezvoltare, inovare.
 • Practicarea și promovarea modelismului prin realizarea unor replici la scară, statice sau funcționale a diferitelor obiecte si ființe din mediul înconjurător, utilizând diverse materiale prime, subansamble si piese finite, în baza unor studii istorice, tehnice si artistice;
 • Descoperirea, îndrumarea şi pregătirea persoanelor talentate, indiferent de vărstă, în practicarea acestei îndeletniciri, prin organizarea de cursuri de iniţiere, conferinte, simpozioane, tabere de creație, demonstraţii practice, schimburi de experienţă, expoziţii, concursuri și vizite de documentare, respectând legile în vigoare precum şi toate regulamentele şi instrucţiunile în domeniu;
 • Promovarea valorilor istorice, tehnice si artistice prin realizarea de lucrări specifice de modelism.

Art.7: Obiectul de activitate al „ASOCIAȚIEI MODELISM TOMIS” este:

 • Să organizeze cursuri de inițiere, în domeniul modelismului, în instituțiile de învățământ și la sediul asociației, respectând toate legile în vigoare și regulamentele în domeniu;
 • Să promoveze și să stimuleze activităţile de modelism, cu respectarea legilor și a regulamentelor în vigoare;
 • Să realizeze replici la scară, statice sau functionale a diferitelor obiecte și ființe din mediul înconjurător, utilizând diverse materiale prime, subansamble și piese finite, în baza unor studii istorice, tehnice și artistice;
 • Asocierea/colaborarea/afilierea cu alte persoane fizice sau juridice (asociații, cluburi de profil din țara și străinatate), în realizarea scopului propus;
 • Să organizeze și să participe la expoziţii, concursuri si tărguri în domeniul modelismului, din țara și străinatate coordonând și asigurând toate condițiile participanţilor şi invitaţilor;
 • Să contribuie la pregătirea teoretică şi tehnico-practică al membrilor asociaţiei;
 • Să elibereze diplome sau certificate care să ateste gradul de pregătire şi perfecţionare al modeliştilor, cu respectarea legilor si regulamentelor în vigoare, pentru legală recunoaștere;
 • Să încheie contracte și angajamente cu membrii asociaţiei, cu sponsorii şi cu alte persoane fizice şi juridie, pe linia scopului propus;
 • Să elibereze legițimații de membru care sa permită accesul la expoziţii, concursuri si târguri, precum și la facilitățile și dotările asociaţiei;
 • Să desfăşoare activităţi pentru integrarea membrilor asociației în sistemul național și internațional de modelism;
 • Să organizeze cursuri, conferințe, simpozioane, tabere de creație, demonstraţii practice, schimburi de experienţă, și vizite de documentare în domeniul modelismului, atât în ţară, cât şi în străinătate, coordonând și asigurând toate condițiile participanţilor şi invitaţilor, respectând toate actele normative în vigoare;
 • Editare de programe, postere, afișe;
 • Editarea, susținerea si promovarea unor lucrări și publicații în domeniul modelismului, inclusiv de publicații editate sub „ASOCIAȚIA MODELISM TOMIS”
 • Accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea si/sau participarea la derularea programelor transfrontaliere și europene, în domeniile de interes ale asociației;
 • Realizarea unui site și a paginii de facebook, cu denumirea asociației pe internet pentru prezentarea activității asociației mai sus mentionate;
 • Promovarea cooperării cu structuri similare, din țară și din alte țări, și întreținerea de relații directe cu acestea precum și cu organizațiile internaționale din domeniile de interes ale asociației;
 • Achiziționarea de materiale, materii prime, subansamble, documentații, fond de carte, publicații și dotări, pentru realizarea scopului asociației, în interesul membrilor acesteia, precum și în interesul altor persoane care activează în domeniile de interes ale „ASOCIAȚIEI MODELISM TOMIS”
 • Comercializare de publicații, produse și materiale de profil și prestare de servicii de profil, cu caracter subsidiar activitaților non-profit.
 • Înființarea unui Club pentru întrunirile membrilor Asociației, precum si pentru invitații acestora.
 • Respectarea regulilor de conviețuire socială si a tuturor legilor în vigoare
 • Organizarea de competiţii sportive sub denumirea “ CUPA TOMIS – MODELISMUL CA ARTĂ” în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi manifestări ştiinţifice care să sprijine ramurile de sport specificate mai sus;

CAP. IV: MEMBRII

Art.22: Membrii ASOCIAȚIEI MODELISM TOMIS au următoarele obligații:

 • să respecte statutul, Constituţia și legile țării și să acţioneze pentru punerea în aplicare a hotărărilor Consiliului Director al A.M.T. și/sau a Adunării Generale a A.M.T., în conformitate cu atribuţiile care le revin și respectarea eticii profesionale.
 • să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor asociației prin sprijin financiar, material, moral și activităti voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate/derulate de ASOCIAȚIA MODELISM TOMIS;
 • să îndeplinească obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au luat (de la aceasta fiind scutiți doar membrii de onoare);
 • să îndeplinească celelalte obligații prevăzute în Regulamentele ce vor fi adoptate de asociație.
 • să participe la competiţiile organizate de asociație ;
 • să participe la Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI MODELISM TOMIS;
 • să-şi exercite dreptul de vot;
 • să prezinte propuneri Consiliului Director al Adunării Generale, să inţieze proiecte de hotărâri sau să participe la elaborarea hotărârilor, după caz.
 • să respecte etica profesională și ținută morală atât în cadrul asociaţiei cât și în societate.
 • calitatea de membru nu este transferabila sau cesionabila.
 • au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul AMT, precum și de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestei entități.
 • promovarea imaginii si intereselor AMT;
 • onorarea obligațiilor materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au luat și cele prevăzute de statut sau cele prevăzute prin alte hotărări ale Consiliului Director al AMT și/sau Adunarea Generala AM. De la aceste prevederi sunt scutiți membrii de onoare. Membrii simpatizanti, pot sa contribuie benevol, material sau financiar la fondul asociatiei. Derogari de la aceste prevederi se pot face doar în cazuri de forța majora și doar în baza unei cereri preabile aprobată de Consiliului Director al AMT și/sau Adunarea Generala AMT;
 • plata cotizației lunare se va face până în ultima zi a lunii, cu termen de grație de 5 zile lucrătoare. În condiții deosebite, argumentate solid, se acceptă amânarea plății peste acest termen dar nu mai mult de maxim 3 luni. Depășirea acestui termen limită duce la excluderea din cadrul AMT. Cotizația va fi strănsă de secretar, care are obligația de a elibera chitanțe pentru sumele încasate. Membrii simpatizanți și onorifici sunt exclusi de la aceasta prevedere. Cuantumul cotizației pentru membrii permanenti este de 15 ron / pers. adultă, 10 ron / pers. între 14-18 ani, 0 ron / pers. intre 0-14 ani. Aceste valori râmăn valabile pana la alte modificări;
 • Cotizația se plătește semestrial, în prima decadă a semestrului, în cuantumul stabilit pentru anul respectiv prin Hotarare A.G.A, această fiind la înființare de 90 lei/ semestru pentru adulti si 60 lei/semestru pentru copii. Cotizația va fi strănsă de secretar, care are obligația de a elibera chitanțe pentru sumele încasate. Membrii simpatizanți și onorifici sunt exclusi de la aceasta prevedere.
 • Calitalea de membru în asociatie se dobandeste printr-o cerere, ce urmează a fi aprobata de Consiliul director. Taxa de subscriere urmează a fi achitata în maxim 5 zile după aprobarea cererii si este în cuantumul stabilit pentru acea perioadă prin hotărărea adunării generale. Taxa stabilită până la data primei adunari generale este in cuantum de 50 lei.
 • atragerea la bugetul AMT de fonduri din surse externe. Membrii simpatizanți și onorifici sunt excluși de la această prevedere.
 • să respecte programul de întruniri al AMT. Membrii simpatizanți și onorifici sunt excluși de la aceasta prevedere.
 • să manifeste colegialitate și toleranță în relaţii cu colegii de asociație;
 • să pastreze confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunostință în exercitarea atribuțiilor de membru AMT.
 • să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii activităţii AMT;
 • purtarea exclusiv a însemnelor AMT, la toate activitățiile organizate de asociație sau la care participă în calitate de membru AMT.
 • să-și perfecționeze pregătirea prin participarea la cursurile de perfecționare organizate de AMT. Membrii simpatizanți și onorifici pot participa benevol la astfel de activităti.
 • în timpul activitățiilor organizate de AMT, membrii trebuie să folosească timpul de lucru, precum si bunurile aparţinând asociației, exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite.
 • să respecte normele de securitatea muncii , de situatii de urgenta si protectia mediului. Toate aceste norme vor fi cuprinse în documente separate care vor fi prelucrate membrilor și care vor fi semnate de aceștia de luare la cunostiință și vor avea caracter obligatoriu.
 • să respecte ordinea și disciplina în atelierul asociației și/sau în cadrul evenimentelor organizate.
 • să exploateze corespunzător utilajele și dotarea din atelierul AMT, conform specificațiilor tehnice și instructajului făcut.

Art.23: Membrilor AMT le este interzis:

 • să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea AMT, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de dezvoltare;
 • să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare si în care AMT are calitatea de parte;
 • să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;

Art.25: În relaţiile interpersonale ale membrilor AMT, precum si cu alte persoane fizice sau juridice, membrii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine si amabilitate. Membrii AMT sunt obligați să respecte normele de conduită morală și civică prevăzute de lege și de statutul AMT atât în cadrul întrunirilor asociației cât și în societate.

Art.26: Membrii AMT au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei si demnităţii persoanelor din cadrul AMT, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea sarcinilor asociatiei, prin:

 • întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
 • dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
 • formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase

Art.27: Membrii “ASOCIAȚIEI MODELISM TOMIS” pot pierde calitatea de membru în următoarele situații:

 • Prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată, însă cu condiția achitării la zi a obligației legate de cotizație.
 • Prin excludere în cazul când:
  • lipsa sistematică de la activitățiile organizate de A.M.T. precum și absența nejustificată la mai mult de 3 sedințe;
  • neplata într-un interval de 30 de zile de la data fixată prin prezentul statut a cotizației;
  • implicarea asociației în activitați politice;
  • comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotârăre judecatorească rămasa definitivă;
  • încalcă grav prevederilor statutare și hotărârilor organismelor de conducere ale asociației;
  • săvărșesc abateri de la normele de etică și morală;
  • săvărșesc fapte incompatibile cu misiunea și principiile asociației;
  • nu plătesc cotizația timp de cel putin două luni.

Excluderea se face de către Comitetul Director al asociației prin decizie. Împotriva deciziei se poate depune contestație în termen de 15 zile de la comunicare. Contestația se soluționează de Adunarea Generală. De la data înregistrării deciziei și până la soluționarea acesteia în Adunarea Generală, calitatea de membru al Asociației este suspendată.

CAP. VI: ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL

Art.35: „ASOCIAȚIA MODELISM TOMIS”are următoarele organe de conducere si control:

 • Adunarea Generală a asociației (AGA)
 • Consiliul Director
 • Cenzor

Art.36: Adunarea Generala este organul suprem de conducere al „ASOCIAȚIEI MODELISM TOMIS” . Ea este alcătuită din totalitatea membrilor permanenți Asociaţiei si are urmatoarele atribuții:

 • stabilește strategia si obiectivele generale ale Asociaţiei;
 • aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilanțul contabil;
 • alege si revoca membrii Consiliului Director si cenzorul;
 • înființează filiale;
 • modifică, cu de 2/3 din voturile celor prezenți statulul Asociaţiei, respectând legile in vigoare;
 • dizolvă și lichidează clubul în condițiile legii și stabilește destinația bunurilor rămase după dizolvare;
 • are drept de control permanent asupra Consiliului Director și a cenzorului;
 • hotărăște asupra excluderii sau admiterii membrilor de onoare ai asociaţiei;
 • aproba regulile generale de organizare si funcționare a controlului financiar;
 • stabileste politica de investiții a asociaţiei.
 • cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmește un proces verbal privind modul de desfășurare, dezbaterile care au avut loc și hotărările luate;

Art.37: Adunarea generala se întrunește cel putin o dată pe an, cvorumul îndeplinindu-se numai dacă sunt prezenti cel putin jumatate plus unul din totalul membrilor Asociaţiei; în caz contrar ea poate fi reconvocată dupa o perioadă de zece zile, când poate avea loc, indiferent de numărul membrilor prezenți;

 • Adunarea Generală se convoaca cu cel putin 15 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei sau , în cazuri de urgență, cu cel puțin 3 zile înainte. Cazurile de urgență sunt atunci când:
  • se impune în mod necesar și de urgență modificarea statutului;
  • apar situații care afectează existența asociației și soluționarea lor nu suferă amănare;
  • un număr de cel puțin 1/2 din numărul membrilor fondatori și al membrilor asociați solicită întrunirea Adunarii Generale.
 • Adunarea generala se convoaca de Consiliul director, printr-un convocator scris, punându-se la dispoziția participanților și materialele ce urmeaza a fi supuse dezbaterii și adoptării.
 • Participanții pot solicita întroducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris, si depuse cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită.
 • Adunarea generală este condusa de Președintele Asociației sau, în lipsă, de înlocuitorul acestuia.
 • Toate hotărările Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți, cu excepția hotărării de modificare a statutului când majoritarea întrunită trebuie să fie de 2/3 din voturi precum si cu excepția hotărării de dizolvare a asociației, care este valabilă numai cu unanimitatea celor prezenti.

Art.38: Consiliul Director al „ASOCIAȚIEI MODELISM TOMIS” este organul executiv de conducere fiind alcătuit din 3 (trei) membrii aleși prin vot secret de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani astfel:

 • președinte
 • vicepreședinte
 • secretar

CAP.VII: CONTROLUL FINANCIAR

Art.42: Cenzorul asociației este desemnat de Adunarea Generală prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3 din votul membrilor asociați prezenți, pentru un mandat de 4 ani, cu excepția primului cenzor desemnat prin actul constitutiv al asociației. Cenzorul are ca obligație examinarea activității financiar-contabile a asociației și prezentarea concluziilor în Adunarea Generală precum și în Consiliul Director. Cenzorul poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot. Cenzorul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori. Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, dacă asociația va avea mai mult de 100 de membri înscriși, în condițiile dispozitiilor legale în vigoare. Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

Art. 43: Adunarea Generală aproba regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociaţiei.